Integritetspolicy

15.2.2024

Genelecs webbplatser (www.genelec.com, www.genelec.fi, www.genelec.se, www.genelec.dk, www.genelec.lat, support.genelec.com, my.genelec.com, community.genelec.com) och alla deras undersidor och kampanjsidor drivs av eller på uppdrag av Genelec Oy. Genelec Oy följer lagar och förordningar avseende skydd av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy beskriver vilken typ av information som vi samlar in och hur vi använder och hanterar personuppgifter.

Genelec strävar alltid efter att bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att alla personuppgifter:

  1. behandlas lagligt, rättvist och på ett öppet sätt i förhållande till enskilda personer.
  2. samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte behandlas utöver dessa.
  3. är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
  4. är korrekta och, om nödvändigt, hålls uppdaterade.
  5. förvaras i en form som gör det möjligt att identifiera de registrerade under en tid som inte är längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
  6. behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna.

Du kan besöka vår webbplats utan att behöva registrera dig eller prenumerera på tjänster.Typer av personuppgifter, syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter avser all information som kan vara personligt identifierbar. Genelec kan samla in dina personuppgifter när du kontaktar oss via olika kanaler, till exempel vår webbplats, forum, återförsäljare och kundsupport.

Personuppgifter

Grundläggande information såsom namn*, kundnummer, användarnamn och/eller andra uppgifter för att prenumerera på nyhetsbrev eller registrera sig i Genelec Community på önskat språk

Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, leveransadress

Information relaterad till företagets kontaktpersoner

Syftet med behandlingen

Leverera och förbättra våra produkter och tjänster (inklusive Aural ID-tjänsten) enligt dina behov

Uppfylla våra avtalsenliga och andra löften och skyldigheter

Fakturering

Direktmarknadsföring

Bokföring

Rättslig grund

Berättigat intresse

Fullgörande av ett avtal

Samtycke (privatpersoner) eller berättigat intresse (företag)

Rättslig förpliktelse

Aural ID-information: e-postadress, namn, video och 3D-modell av dina ansiktsdrag, ditt huvud och din överkropp

Leverera och förbättra Aural ID-tjänsten enligt dina behov

Skapa 3D-modell baserad på användarens ansiktsdrag, huvud och överkropp

Utförande av ett avtal

Samtycke

Möjlighet att välja bort direktmarknadsföring

Tillgodose kundens intresse av att inte ta emot direktmarknadsföring

Berättigat intresse av att kunna uppfylla vår lagstadgade skyldighet att säkerställa avregistrering från direktmarknadsföring i enlighet med lagen

Information som du tillhandahåller i samband med de evenemang vi är värd för, registreringsdata, specialdieter, faktureringsdata

Vid virtuella evenemang och inspelningar därutöver, eventuell profilbild, röst om du använder mikrofon, bild om du använder kamera, kommentarer i chattrutan, IP-adress

Organisera evenemang

Berättigat intresse av att kunna anordna evenemang och fakturera när så är tillämpligt

Samtycke avseende hälsouppgifter (till exempel allergier)

Information om kundförhållandet och avtalet, till exempel registrering av Genelec-produkter, information om tidigare och nuvarande avtal och beställningar (till exempel från Genelecs webbshop), korrespondens med dig och annan kommunikation, betalningsinformation och annan information som du frivilligt har uppgivit till våra system

Uppfyllande av våra avtalsenliga och andra löften och skyldigheter

Fakturering

Hantering av kundrelationen

Bokföring

Fullgörande av ett avtal

Berättigat intresse av att hantera och utveckla kundrelationen

Rättslig förpliktelse

Uppgifter om den anslutning och datorenhet som du använder, som exempelvis IP-adress, enhets-ID eller annan enhetsidentifierare och cookies (vänligen se vår cookiepolicy för ytterligare information)

Riktad annonsering i våra onlinetjänster

Analysera och profilera beteende

Samtycke


Vi kan använda den personliga information som samlas in för Aural ID för forskningsändamål, för att förbättra tjänsten och algoritmerna och för att skapa forskningspublikationer. All publicerad information kommer att anonymiseras.

Vi använder automatiserade system för att samla in personuppgifterna. Om du lämnar din e-postadress antingen genom att registrera dig på vår Community, eller prenumerera på vårt nyhetsbrev, eller genom någon annan formulärinlämning, kommer vi att kunna koppla din surfhistorik på Genelecs webbplatser till din e-postadress och all annan personlig information som du lämnar till oss, såvida du inte väljer bort informationsinsamlingen.


Källor till din personliga information

Vi får dina personuppgifter i första hand direkt från dig. Vi kan också få information från folkbokföringsregistret, myndigheter, kreditupplysningsföretag, leverantörer av kontaktinformationstjänster och andra liknande tillförlitliga källor.

För de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy kan personuppgifter också samlas in och uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baseras på information som erhållits från myndigheter eller andra tredje parter inom ramen för gällande lagar och förordningar. Sådan uppdatering av uppgifter utförs manuellt eller med automatiserade metoder.Tillhandahållande av din personliga information

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande parter:

• företag inom vår koncern;
• tredje parter som vi använder för att leverera våra produkter till dig - som till exempel betaltjänstleverantörer/gateways, lager- och leveransföretag samt lokala distributörer och återförsäljare, om det är nödvändigt för att tillhandahålla service eller support;
• andra tredje parter, som marknadsföringsbyråer eller webbhotell, plattformar för marknadskommunikation, analys- och rapporteringssystem.

Vi använder också underleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Vi har outsourcat våra servrar till en extern tjänsteleverantörs datacenter, som hanterar den fysiska säkerheten och cybersäkerheten i det datacenter där dina personuppgifter lagras.Policy för lagring av data

All personlig information som vi samlar in samlas in för ett angivet syfte. Om du inte begär att vi ska radera dina uppgifter behåller vi personuppgifterna så länge som det angivna syftet är giltigt. Olika lagringsperioder gäller för olika typer av personlig information.

Observera att om du uttryckligen har valt att ta emot våra nyhetsbrev kommer vi att behålla dina uppgifter och skicka nyhetsbrev till dig tills du begär något annat.

Vi ser regelbundet över behovet av datalagring med hänsyn till tillämplig lagstiftning. Dessutom vidtar vi alla rimliga åtgärder för att se till att inga oförenliga, föråldrade eller felaktiga personuppgifter lagras i registret med hänsyn till syftet med behandlingen. Vi korrigerar eller raderar sådana uppgifter utan dröjsmål.Säkrandet av dina uppgifter

Genelec kommer att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att säkra dina personuppgifter och förhindra obehörig åtkomst till dem. Åtkomst till våra system skyddas med brandväggar och åtkomst beviljas endast till betrodda tjänster via säkra kanaler. All datatrafik är krypterad som standard, och alla lösenord är saltade och lagras i krypterad form. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till de system där personuppgifter lagras.


Inlägg i forumet

När du skapar inlägg på Genelec Community Forum kontrollerar vi inte inläggen beträffande personlig information, vare sig text, bilder eller i något annat format. Vår forumprogramvara (Liferay) innehåller verktyg för att du ska kunna redigera eller ta bort dina inlägg.


Gränsöverskridande dataöverföringar

Vi kan komma att överföra personuppgifter utanför EU/EES. När personuppgifter behandlas utanför EU/EES ser vi till att underleverantören har förbundit sig att använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Information som du publicerar på Genelec Community Forum kommer att vara tillgänglig globalt.


Rättigheter för registrerade

Du har rätt att kontrollera de personuppgifter som finns lagrade i registret om dig själv och rätt att kräva att uppgifterna rättas eller raderas. Om du har tillgång till dina uppgifter kan du själv redigera dem. I den mån behandlingen grundar sig på samtycke har du också rätt att återkalla eller ändra ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av den behandling som skedde innan samtycket återkallades.

Du har rätt att invända mot eller kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter och att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Av skäl som hänför sig till din särskilda situation har du också rätt att invända mot annan behandling när den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse. I samband med din begäran ska du identifiera den särskilda situation som ligger till grund för din invändning mot behandlingen. Vi kan endast avslå begäran om invändning på rättsliga grunder.


Barns integritet

Genelecs onlinetjänster är avsedda att användas av vuxna om inget annat anges. Om vi någonsin begär personlig information från en person som är under 16 år, kräver vi också föräldrars kontaktinformation och samtycke. Personer under 13 år får inte använda Genelecs onlinetjänster även om föräldrarna har gett sitt samtycke.

Om du misstänker att vi har personlig information om ett barn, vänligen kontakta oss omedelbart på mydata@genelec.com så kommer vi att granska och radera informationen, om det behövs, så snart som möjligt.


Om du vill att dina uppgifter ska raderas

Om du vill att vi ska radera dina personuppgifter skickar du e-post till mydata@genelec.com.

I begäran ska du ange
• vilka uppgifter som ska raderas
• ditt namn och
• din e-postadress

Vi kommer att svara dig inom en månad. Observera att vi inte kan radera personuppgifter vars behandling grundar sig på en rättslig förpliktelse eller personuppgifter vars lagring är nödvändig för arkivering eller statistiska ändamål eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Radering av uppgifter är kostnadsfritt.Uppdatering av denna policy

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att lägga ut den ändrade policyn på vår webbplats, med angivande av ändringsdatum. Om ändringarna är betydande kan vi också informera dig om detta på annat sätt, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande eller lägga ut en notis på vår hemsida. Vi rekommenderar att du läser igenom denna integritetspolicy då och då för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar som gjorts.


Kontakta Genelec

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller Genelecs behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på

Genelec Oy
Olvitie 5,
FI-74100 Iisalmi, Finland

eller skicka e-post till mydata@genelec.com