Hållbarhetsfilosofi

Ända sedan Genelec grundades 1978 har vår designfilosofi byggt på hållbar utveckling och värden som värnar om miljön.

Vårt mål är att tillverka produkter som håller länge, som är enkla att ta hand om och som har reservdelar som finns tillgängliga i många år (minst 5) efter att produkten slutar tillverkas. Vi föredrar att välja partner i närheten av oss för att minska resursförbrukningen när det kommer till transport och lagerhållning, så att våra produkters avtryck på miljön blir så litet som möjligt.

1985 byggde vi en ny fabrik med miljövänliga aspekter i åtanke vid sjön Porovesi i Idensalmi, Finland. Fabriken återvinner värme via ventilation, har kraftig isolering i väggar och tak samt treglasfönster för att minimera förlust av värmeenergi. Vi har hållit fast vid och förbättrat dessa principer och metoder vid varje expansion av våra fabriker under 1990- och 2000-talet. Vid vår senaste expansion 2019 ökade vi utrymmet, flexibiliteten och effektiviteten för vår lager- och logistikverksamhet, samtidigt som vi säkerställde att hela anläggningen drivs enbart av hållbara energikällor såsom sol-, vind- och vattenkraft.

Sedan år 2000 har vi förbättrat våra processer för hållbar utveckling ytterligare genom följande konkreta åtgärder:

2000

– Livscykelanalys (LCA) för produkter inrättas
– Miljöbedömningar på vår fabrik och för dess verksamhet inrättas
– Policy och program för miljö implementeras

2001

– Miljömässig riskbedömning inrättas
– Utvärdering av huvudleverantörernas miljöpolicy inrättas
– Miljöåtgärder dokumenteras enligt standarden ISO 14001

2002–2003

– Regelbunden granskning av miljöfrågor inrättas
– Regelbunden rapportering av fabriksavfall och återvinning av material inrättas

2004–2005

Genelecs fabrik certifieras enligt standarden ISO 14001, miljöledningssystem
– En studie om Genelecs leverantörers efterlevnad av direktiv 76/769/EEG (begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat) genomförs

2006–2007

– Blyfri lödning enligt RoHS-direktivet implementeras

2007–2008

– Ett utvecklingsprojekt för att minska mängden förpackningsmaterial samt skadliga utsläpp vid transport inrättas
– En beräkningsmodell för miljöpåverkan utarbetas och lanseras
– 8040-modellen får en mindre förpackning

2009–2010

– Fabrikens värmesystem byts ut från olja till biobränslen
– Besparing av värmeenergi med hjälp av ventilationsomriktare införs på fabriken
– Alla Genelecs produkter uppfyller RoHS- och ErP-direktiven (begränsning av farliga ämnen; energirelaterade produkter)

2011

– Allmänna kontroller av efterlevnad av kraven i RoHS inrättas
– Bättre information på webbplatsen om Genelecs metoder för hållbar utveckling
– Utökad användning av webbmöten för att minska personalens resor
– Kontroll av huvudleverantörernas miljöpolicy inrättas
– Lean-metoder för lagerlogistik implementeras
– Stora högtalarprodukter uppdateras för bättre hållbarhet

2012

– Förbättringar av produktionsceller genomförs för att minimera avfall
– En studie om koldioxidavtryck för alla traditionella produkter genomförs
– Utvärdering av alla uppdaterade EU-direktiv och möjliga effekter genomförs
– Faktabaserad information skickas ut till våra kunder (via vårt nyhetsbrev MonitorMonitor)

2013

– Studie om koldioxidavtryck för nya produkter genomförs
– Genelecs ISS-system för att minska produkters strömförbrukning lanseras
– Utvärdering av arbetsrelaterade risker, inklusive kemikalieanvändning, genomförs
– Säkerhetsdatablad för Genelecs produkter inrättas
– Audiovisuellt utbildningsmaterial om införlivad hållbarhet produceras
– Vårt första kabinett i naturlig komposit lanseras för M-serien

2014

– Rapport om införlivad hållbarhet för intern användning utarbetas
– Ett riskbedömningsverktyg (inklusive hållbarhetsaspekter) för leverantörer lanseras
– Miljömässiga och etiska aspekter läggs till i Genelecs metod för bedömning av leverantörer
– Produkternas energieffektivitet förbättras med ny teknik inklusive klass D-förstärkare och Switched Mode Power Supplies (SMPS) i huvudhögtalare
– Detaljerad analys av vissa produkters hållbarhetsaspekter genomförs
– Förbättring av den interna kommunikationen avseende kvalitet och miljö genomförs
– Förbättring av produkternas modulära egenskaper genomförs

2015

– Ytterligare utveckling av avfallshantering vid Genelecs fabrik – förbättrad insamling av energiavfall
– Överenskommelse om att köpa all el från förnybara källor för att minska CO2-utsläpp
– Förbättring av produkternas koefficientfaktor – förstärkarna är nu tre gånger så effektiva jämfört med konventionella utformningar
– Hållbarhetsaspekter inkluderas i introduktionsprogram för ny personal
– Monteringstiderna förkortas tack vare Lean-metoder och utökad användning av moduler
– Förbättrade miljöberäkningar tack vare introduktion av rapporteringssystemet Ympäristösinetti

2016

– Genelec får en hållbarhetsutmärkelse från International Association of Broadcasting Manufacturers (IABM), en icke-vinstdrivande branschorganisation för tillverkare och leverantörer inom branscher för sändning och elektroniska medier
– Personalen uppmuntras att cykla till jobbet genom tillhandahållande av bra cykelparkeringar och motivationshöjande tävlingar
– Förbättrade videokonferenssystem inrättas för att minska personalens resor mellan Idensalmi och Helsingfors
– Energiinköpen uppfyller kraven i direktivet 2009/28/EG om förnybara energikällor och vår energileverantör certifieras enligt EECS (European Energy Certificate System)
– Fabrikens HVAC-system restaureras för att spara energi
– Fakturor för försäljning och inköp skickas elektroniskt för att minska pappersförbrukningen

2017

– Säkerhetsgenomgång beträffande kemikalier – minskning av mängden olika kemikalier som används och uppdaterad kemikalieförteckning
– Information och utbildning om SVHC till arbetssäkerhetsgruppen och produktionsteamen
– Fullt biologiskt nedbrytbara plastpåsar lanseras för mindre produkter i 8000-serien och serien The Ones
– Extern säkerhetsutvärdering med poängsystem genomförs på hela fabriken
– Utbildning i säkerhet inkluderas som en del av Genelecs säkerhetskultur

2018

– Palleveranser optimeras genom att minska returen av tungt förpackningsmaterial
– Fortsatt främjande av personalens cyklande genom anordnande av motivationshöjande tävlingar
– Workshoppar för flera verksamhetsfunktioner anordnas för att uppdatera Genelecs långsiktiga hållbarhetsplan samt dess miljömässiga aspekter och effekter
– En plan med målet att införa cirkulär ekonomi utarbetas med logistikteamet
– Utvärdering av vår uppförandekod och policy för ansvarsfullt beteende i linje med våra kärnvärden genomförs

2019

– Fabriksexpansion med hållbarhetsfokus på:

– Konstruktionsprinciper som bygger på lång livslängd
– Minimerad energiförbrukning genom energieffektiva väggar, dörrar och fönster, energieffektiv industriautomatisering och samarbete med lokala byggföretag med optimerat materialflöde
– Installation av solpaneler
– Restaurering av HVAC-system för fortsatt energibesparing
– Planering av ett avfallshanteringscentrum för att effektivisera återvinningen och möjliggöra att framtida krav på cirkulär ekonomi uppfylls


Programvaran Aural ID lanseras för att förbättra lyssning med hörlurar, både för stereo och immersivt ljud, vilket minskar kraven på utrustning och utrymme
– Nya Smart IP-högtalare lanseras som möjliggör enklare installation och minskad kabelhantering
– Underhållsinstruktioner tillhandahålls i elektroniskt format