Hur du placerar dina monitorhögtalare

För att skapa den perfekta lyssningsmiljön måste du ta hänsyn till flera aspekter när du ska placera dina monitorhögtalare i rummet. Först ska du identifiera lyssningsområdet i rummet och fastställa var lyssnaren ska vara i relation till utrymmet och monitorhögtalarna. Båda dessa aspekter kommer att påverkas av reflektioner från väggarna och spridningsområdet runt monitorhögtalarna. Med noggrann planering av monitorhögtalarna kommer du att få ut det mesta möjliga av lyssningsupplevelsen!Identifiera lyssningsområdet

Dela upp ditt rum vertikalt i tre lika stora områden: en främre del, mittendel och bakre del. För musikproduktion: placera ditt lyssningssystem längst fram i rummet. Vinkeln mellan den vänstra och den högra monitorhögtalaren ska vara 60 grader. Varje monitorhögtalare ska vara riktad mot lyssningspositionen. För filmproduktion: placera ditt lyssningssystem längre bak i rummet.

listeningarea-angles

Resonansen mellan ytor i rummet kallas stående vågor eller rumsnoder. Vid resonans förekommer det högsta ljudtrycket på ytan. Placera lyssningspositionen minst 1 meter från väggarna för att undvika zonen där det högsta ljudtrycket förekommer. Notera rummets symmetriaxel höger/vänster. Placera lyssningssystemet symmetriskt med avseende på höger/vänster.

placement-resonance

För tvåvägssystem är den rekommenderade höjden för monitorhögtalarens akustiska axel i jämnhöjd med örat, mellan 1,2 till 1,4 meter från golvet. Att placera monitorhögtalarna högre upp med lite lutning kommer att minska reflektionerna från golvet. För standardåtergivning i stereo- eller multikanaltillämpning: lyft inte monitorhögtalarna så högt att det krävs en lutning på mer än 15 grader. Monitorhögtalarna ska alltid vara riktade mot lyssningspositionen. Ju högre upp monitorhögtalarna är från golvet desto mindre problem får man med frekvensgången till följd av reflektioner. Det rekommenderas dock inte att placera högtalarna halvvägs upp i rummet eftersom även taket reflekterar ljud vid låga frekvenser.

monitorplacement-isopod-tilting

Förslag på placering för ett 5.1-monitorsystem i två olika utföranden:

monitorplacement-options


Högtalar- och lyssningsposition

Ljud reflekteras av väggarna, taket och golvet. Ljudnivån vid lyssnarens position ökar när det reflekterade ljudet är i fas med det direkta ljudet. Ljudnivån minskar när det reflekterade ljudet inte är i fas med det direkta ljudet.

Om ytorna i rummet inte har behandlats för att böja ljudet kommer det mesta av ljudet som reflekteras att lämna den reflekterande väggen i samma vinkel som den färdades i. Undvik att placera monitorhögtalarna så att reflektionerna från de närmast liggande vägg-, tak- och golvytorna färdas mot lyssningspositionen.

monitorplacement-sound-direction

När rummets dimensioner stämmer överens med ljudets våglängd ackumuleras ljudenergin och ger resonans. Resonansen bildar stående vågor i rummet, och högsta och lägsta ljudtryck uppstår på specifika platser i rummet beroende på resonansens frekvens. Monitorhögtalarnas placering i rummet påverkar hur rumsnodresonanserna samlar energi och hur hörbara de blir. Att ändra monitorhögtalarnas placering kan bidra till att minska eventuella problematiska rumsnodresonanser.

Det kan hända att lyssningspositionen inte är optimal i förhållande till rumsnodresonanserna. Om lyssningspositionen är där vissa nodresonanser är noll blir nivån på dessa resonansfrekvenser mycket låg och det kan verka som att de saknas. Att flytta lyssningspositionen kan lösa problemet. Oftast hjälper det att flytta lyssningspositionen framåt eller bakåt.

Den mest precisa stereoljudbilden uppnås när reflektionerna är samma för höger och vänster monitorhögtalare i ett stereopar. Detta kan uppnås genom att upprätthålla samma avstånd till den närmaste sidoväggen och väggen bakom monitorhögtalaren, placera båda monitorhögtalarna på samma höjd i rummet samt ha lyssningspositionen symmetriskt i rummet med avseende på höger och vänster.


Spridningsområde

Spridningsområdet är området dit en monitorhögtalare sprider ut ljud. Ljudnivån ökar när ljudets spridning begränsas av väggar. Varje gång man halverar spridningsområdet med en vägg nära monitorhögtalaren dubblas ljudtrycksnivån.

En monitorhögtalare med en platt frekvensgång i fritt fält ger en upp till 6 dB högre ljudnivå när den placeras mot en solid vägg. I ett hörn (två väggar) kan ökningen bli upp till +12 dB. Med tre hinder (hörn i närheten av taket) kan ökningen bli upp till +18 dB. Detta märks särskilt mycket vid låga frekvenser.

monitorplacement-radiation-space

Läs mer om ljudspridning i Ljud 101, avsnittet om grundläggande ljudteknik.

Ljudspridning och spridningsområde är alltid viktiga aspekter att ha i åtanke vid placering av monitorhögtalare. Ibland är utrymmet begränsat och man har inte så många alternativ när det kommer till fysisk placering av monitorhögtalarna. Genelecs programvara GLM har kalibreringsverktyg som hjälper dig att ta itu med dessa utmaningar i krävande lyssningsmiljöer.


Väggreflektioner och cancellering

Avståndet från väggen där monitorhögtalarna är placerade kan ha stor påverkan på ljudkvaliteten. Om det finns ett avstånd mellan väggen och monitorhögtalaren, vid en frekvens där en fjärdedel av ljudets våglängd motsvarar avståndet till väggen, hamnar reflektionen mot väggen ur synk med högtalaren och det reflekterade ljudet tar ut (”cancellerar”) ljudet från högtalaren. Ljudnivån minskar vid den här frekvensen. Hur mycket minskning som uppstår beror på avståndet och hur mycket ljud väggen bakom monitorhögtalaren reflekterar.

monitorplacement backwall

Väggreflektioner eller bakreflektioner leder till ett antal cancelleringar vid olika frekvenser (även kallat kamfiltrering). Den första cancelleringen kan vara mellan 6 och 20 dB djup. Utjämning av högtalarens utgångsnivå hjälper inte eftersom samma nivåförändring även gäller det reflekterade ljudet.

monitorplacement cancellation

En lösning är att montera monitorhögtalarna i en hård vägg (som skapar en stor baffel), vilket eliminerar reflektioner från den bakre väggen och därmed även cancelleringar. En annan möjlighet är att placera monitorhögtalaren mycket nära väggen för att minimera avståndet. Detta höjer den lägsta cancelleringsfrekvensen så högt att monitorhögtalaren blir framåtstrålande och inga cancelleringar sker. Kom ihåg att man måste kompensera för lågfrekvensförstärkningen när monitorhögtalaren är monterad i närheten av väggen (ökning på upp till +6 dB).

Alternativt kan monitorhögtalaren flyttas mycket längre bort från väggen för att eliminera bakreflektioner. Cancelleringsfrekvensen kommer att sänkas till under monitorhögtalarens lågfrekvensgräns. När monitorhögtalaren flyttas från väggen flyttar man den samtidigt närmare lyssnaren. Detta ökar den direkta ljudnivån och reducerar den reflekterade ljudnivån, vilket förbättrar ljudkvaliteten.

En annan lösning är akustisk behandling av väggarna. Detta kan innebära att modifiera väggen så att den blir mycket absorberande, vilket gör att den reflekterade energins amplitud blir liten och inte cancellerar det direkta ljudet. När en subwoofer används för att återge monitorhögtalarnas lågfrekvenser kan monitorhögtalarna placeras mer fritt. Subwoofers ska placeras nära väggen. Monitorhögtalarna ska placeras på avstånd där lågfrekvenstopparna inte sker i deras passband.

Se även det särskilda avsnittet om akustik för fler alternativ för justering och kalibrering av dina Genelec-högtalare för ännu bättre ljudkvalitet.

Följ placeringsguiden nedan för att undvika cancellering i ljudet på grund av reflektioner från väggen bakom monitorhögtalaren. Väggreflektionerna sker endast vid relativt låga baselementfrekvenser. Det är viktigt att undvika cancellering eftersom det reflekterade ljudet kan minska baselementets utgång, vilket kan leda till att högtalarens lågfrekvenser kan uppfattas som för låga. Detta kan i sin tur leda till misstag i slutmixar. Placera monitorhögtalarna tillräckligt nära väggen för att undvika cancellering. Avståndet mellan monitorhögtalarens framsida och väggen bör vara mindre än 60 cm. Detta säkerställer att lågfrekvensutgången inte reduceras. Dessutom måste det finnas ett avstånd på minst 5 cm mellan monitorhögtalaren och väggen för att säkerställa full uteffekt från den bakre basreflexporten.

monitorplacement wall-distance

monitorplacement wall-distance2


Placering av monitorhögtalare och subwoofer

Vid låga frekvenser är det viktigt att de mest grundläggande rumsnoderna är förstärkta lika mycket. Vid användning av en enskild subwoofer rekommenderar vi att man placerar den längs den främre väggen, lite vid sidan av rummets mitt. Ett alternativ för att jämna ut rumsnodförstärkningar är att använda två eller fyra subwoofers i rummet.

monitorplacement subwooferplacement

Genom att placera en subwoofer vid en vägg eller i ett hörn får man fram de lägsta lågfrekvenserna. Vid låga frekvenser kan den plattaste responsen uppnås när rumsnodresonanserna är förstärkta lika mycket. En enskild subwoofer är generellt bäst att placera längs den främre väggen, lite vid sidan av rummets mitt. Två subwoofers kan vara en bra lösning för att få ännu plattare respons. Observera att subwooferns utgångsnivå är inställd på samma nivå som huvudhögtalarens vid nivåkalibrering.

Aktiva subwoofers i 7000-serien har ett delningsfilter inställt på 85 Hz. Subwoofern återger frekvenser lägre än 85 Hz. Högre frekvenser återges av monitorhögtalarna.

På subwoofers med Genelecs Smart Active Monitoring-koncept (SAM) kan man ställa in delningsfrekvensen på mellan 50 och 100 Hz. Ställ in subwooferns delning på en frekvens där både monitorhögtalarna och subwoofern ger ljud.

Justera subwooferns fas vid delningen. Om fasen inte är justerad kan en sänkning av ljudnivån uppstå vid delningsfrekvensen. Fasjustering beskrivs i användarmanualen till subwoofern.

monitorplacement phasealignment

Gränsfrekvensen för lågfrekvenskanalen (LFE – low frequency effect) kan väljas separat som 85 eller 120 Hz. I vissa subwoofers kan lågfrekvenser över 85 Hz överföras till centerhögtalaren, vilket möjliggör lyssning längs hela LFE-spektrat.

Rekommenderade avstånd från väggen bakom monitorhögtalare och subwoofer visas i bilden nedan.

monitorplacement subwooferbackwall


Postproduktionslokaler

För vissa användningsområden, såsom i stora postproduktionslokaler, rekommenderar vi inte att placera subwoofern längs den främre väggen eftersom den då hamnar väldigt långt från lyssningspositionen, vilket gör att frekvensgången inte kommer att vara platt.

I dessa fall rekommenderar vi att placera subwoofern i närheten av huvudhögtalaruppsättningen längs sidoväggarna. Att ha två subwoofers, en vid varje vägg, kan förbättra lågfrekvensernas platthet.

monitorplacement-postproduction